Wadden Belevingcentrum Holwerd

Wadden Belevingcentrum Holwerd

December 2013:

Na een jaar vol spanning, een tweede termijn van het Waddenfonds om tot een gedegen oordeel te komen is het dan eindelijk zo ver. Het Waddenfonds heeft beslist dat het Wadden Informatie en Belevingscentrum Holwerd een subsidie bedrag krijgt uitgekeerd van maar liefst €99.250,00. Een geweldig bedrag wat het mogelijk maakt om de voormalig Gereformeerde kerk om te bouwen tot een toeristische trekpleister voor het Unesco Wereld Erfgoed.

November 2012:

De initiatiefgroep WICH heeft het eerste subsidie bedrag toegekend gekregen van Plattelâns Projecten Fryslân. Ruim €90.000 wordt er beschikbaar gesteld om de start van het Wadden belevingscentrum in de voormalige Gereformeerde kerk te realiseren. Een schitterend resultaat en een opsteker voor de groep. Zodra ook de andere bronnen, zoals het Waddenfonds hun bijdrage hebben toegezegd kunnen we eindelijk los met de verbouwing.

Augustus 2012:

Administratiekantoor Rintjema komt met projectplan Wadden Informatie Centrum Holwerd waarin de start staat beschreven in de voormalige Gereformeerde kerk. Het plan wordt verder gefinetuned en uiteindelijk ingediend bij de diverse subsidieverstrekkers, zoals onder andere Plattelâns projecten Fryslân en het Waddenfonds.

Mei 2012:

Wadloopcentrum Dijkstra geeft aan belangstelling te hebben voor nauwere samenwerking met het WICH en een deel van hun tochten uit het WICH te laten starten.

April 2012:

De initiatiefgroep WICH heeft een gesprek gehad met het Deltateam Fryske tsjerken die bestaat uit een afvaardiging van de Provinsje Fryslân, Stichting Alde Fryske Tsjerken en een historicus. Het doel van het Deltateam is het assisteren bij de herbestemming van kerken. Friesland heeft ruim 800 kerken die niet allemaal meer worden gebruikt als kerkelijk centrum. Ongeveer 200 kerken hebben reeds een herbestemming gekregen en de komende jaren zullen er nog zo'n 100 kerken komen leeg te staan. Er worden afspraken gemaakt en een principeovereenstemming gekregen met de PKN gemeente van Holwerd. We weten pas of het plan haalbaar is na het opstellen van een businessplan zodat we diverse subsidiebronnen kunnen aanboren.

Er is een antwoord van de gemeente Dongeradeel gekomen op het locatieonderzoek wat in november 2011 op het gemeentehuis is besproken. De gemeente Dongeradeel wil niet meewerken aan een WICH op locatie kassencomplex en diskwalificeert het onderzoek door aan te geven om enkele andere locaties nogmaals nader te onderzoeken. Als initiatiefgroep spreken we af ons eerst te richten op de start van WICH in het leegstaande kerkgebouw. Op deze manier blijft het gebouw behouden voor het dorp Holwerd.

Maart 2012:

Er is nog steeds geen reactie van de gemeente Dongeradeel ontvangen op het locatieonderzoek van Arcadis wat in november is besproken met wethouders de Graaf en van der Ploeg.

Van de eigenaar van de kerk krijgen we het bericht dat ze zijn benaderd door teamleden van het Deltaplan Fryske Tsjerken. Deze mensen zijn erg enthousiast over het idee om het WICH te vestigen in de leegstaande kerk. Er wordt gedacht om tevens onderdak te gaan bieden aan het VVV en mogelijk aan het natuurmuseum uit Dokkum. Architectenburo Bikker uit Groot-Ammers heeft een schetsplan gemaakt van de Gereformeerde kerk en tevens een kostenraming opgesteld.

November 2011:

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de haalbaarheid om de leegstaande Gereformeerde kerk in Holwerd te gaan gebruiken als opstart van een Wadden Informatie Centrum. Gesprekken zijn er gevoerd met bestuursleden van de PKN gemeente, die nog steeds eigenaar van het gebouw is. De kerk met zijn 23 meter hoge toren dateert van 1933 en bood onderdak aan de Gereformeerde gemeente tot 2010.

November 2011:

De initiatiefgroep WICH heeft maandag 7 november haar vervolg gesprek gehad met de gemeente Dongeradeel over het realiseren van het Wadden Informatie Centrum Holwerd. In juli 2010 heeft WICH een principe verzoek voor de locatie WICH aan de Elbasterweg te Holwerd (beter bekend als 'kassencomplex') ingediend. Er is daarna in november 2010 een gesprek geweest met wethouders van der Ploeg en Boorsma waaruit bleek dat de gemeente Dongeradeel van mening was dat er ook andere locaties rondom Holwerd in aanmerking zouden kunnen komen voor de bouw van een Wadden Informatie Centrum.

In 2011 heeft Arcadis de opdracht gekregen om een locatie onderzoek uit te voeren naar de meest geschikte plek voor WICH. De locaties die werden onderzocht zijn locatie Oost - het kassencomplex, locatie Zuid - tussen het oude treinstation en haven Műnerak, locatie West - aan rondweg voor camping en kaatsterrein, locatie Grandyk - tegenover industrie terrein, locatie Noord - aan Fiskwei/Ternaarderwei en locatie Pier - op de kop van de pier.

Ook is er bij het onderzoek aangegeven dat het dorp Holwerd maximaal moet kunnen profiteren van een dergelijk centrum. Er is met wethouders de Graaf en van der Ploeg een goed en open gesprek ontstaan waarin beide partijen hun zienswijzen op het rapport konden geven. Uit het rapport bleek dat er geen enkele locatie er met kop en schouders bovenuit stak maar de locatie Oost - kassencomplex, locatie West - aan de rondweg voor de camping en locatie Grandyk - tegenover het industrieterrein de hoogste ogen gooiden. De gemeente was erg te spreken over de kwaliteit van het onderzoek en de werkwijze van WICH.

Van locatie West is gezegd dat het daar een beschermd dorpsgezicht betreft en eerdere initiatieven om daar wat te bouwen hierop zijn afgewezen. De gemeente is ook nog niet overtuigd van de potentie van de locatie kassencomplex. De kansen voor deze locatie zijn hiermee afgenomen. De locatie Zuid - tussen oud treinstation en haven Műnerak wil de gemeente nog verder bekijken omdat uit plan Holwerter Fiersichten dit als recreatieve ontwikkelingsplek naar voren is gekomen.

Het gehele plan zal bij de gemeente intern worden geëvalueerd waarna de initiatiefgroep WICH in januari 2012 de officiële reactie kan verwachten.

Juli 2011:

Arcadis heeft de opdracht gekregen om een locatie onderzoek uit te voeren naar de meest geschikte plek voor het Wadden Informatie Centrum Holwerd. De locaties die worden onderzocht zijn locatie Oost - het kassencomplex, locatie Zuid - tussen oud station en haven Munerak, locatie West - aan rondweg voor camping en kaatsterrein, locatie Grandyk - tegenover industrie terrein, locatie Noord - aan Fiskwei/Ternaarderwei en locatie Pier - op de kop van de pier.

Mei 2011:

In het programma van Omrop Fryslân "Doch It Foar Dyn Doarp" zijn Ad Rutgers en Josia Bikker aan het woord geweest over het Wadden Informatie Centrum Holwerd. De beelden van dit interview kunt u bekijken via de volgende link naar YouTube: http://www.dyndoarp.nl/video/holwert-tiisdei-24-maaie Vanaf 5 minuut 58 is het gesprek te volgen.

Maart 2011:

Het bidboek krijgt vorm en er zal een Businesscase, Locatieanalyse en Ontwikkelstrategie worden gemaakt. Op de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Holwerd op dinsdag 29 maart as. zal door dhr. H. de Kroon van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij uitleg geven over de stand van zaken omtrent WICH en de kansen die dit project aan het dorp en wijde omgeving bied.

December 2010:

De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij is bereid gevonden om aansluiting te maken bij de werkgroep WICH en ons met raad en daad bij te staan bij de ontwikkeling van het haalbaarheid- en locatieonderzoek, biedboek en exploitatieberekening.

November 2010:

Overleg met de wethouders v/d Ploeg en Boorsma gehad van de gemeente Dongeradeel over het plan WICH. In het kort komt het er op neer dat de gemeente van mening is dat er op andere locaties meer kansen liggen voor een centrum als WICH dan op de beoogde locatie 'kassencomplex'. Conclusie hieruit is dat er een onafhankelijk locatie onderzoek zal plaatsvinden om de meest strategische plek te kunnen aanwijzen.

Juli 2010:

Gesprek met de Gemeente Dongeradeel over de beoogde locatie aan de Elbasterweg (kassencomplex). Principeverzoek Locatie WICH aan de Elbasterweg ingediend bij de Gemeente Dongeradeel. In oktober wordt dit besproken in het college van B&W van de Gemeente Dongeradeel.

Juni 2010:

WICH krijgt tijdens de dorpsreünie 2010 wederom de gelegenheid zich op het toekomstplein in het Sintrum te presenteren aan het dorp en de (voormalige)dorpelingen. Er is een nieuwe folder van ons plan gemaakt http://waddeninfo.webs.com/Holwerd en WICH.pdf om een ieder nog beter te kunnen informeren over WICH.

Maart 2010:

Het project WICH wordt ingediend bij de Vereniging van Waddenzeegemeenten om te worden opgenomen in het door de Grontmij/Vandertuuk opgestelde rapport betreffende Waddenwerelderfgoedcentra.

WICH komt nu onder de vleugels van 'Holwerter Fiersichten', de nieuwe toekomstvisie voor het dorp Holwerd welke tot stand is gekomen door Dorpsbelang Holwerd, de OVH, de Gemeente Dongeradeel en de inwoners van Holwerd.

WICH presenteert haar plannen en de vorderingen aan het dorp op de algemene ledenvergadering van het Dorpsbelang Holwerd.

November 2009:

WICH wordt onder gebracht bij de Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd (SRTH) zolang we nog geen officiële bestuursvorm hebben. De Ondernemers Vereniging Holwerd (OVH), Dorpsbelang Holwerd en de Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd (SRTH) schenken WICH een startkapitaal.